EU ПРОЈЕКТИ„Предузетништво се односи на способност појединца да идеје преточи у дела, укључује креативност, иновацију и преузимање ризика, као и способност планирања и управљањапројектима како би се постигли циљеви.“ Европска комисија: Процена усаглашености са циљем предузетничког образовања у контекст закључака Пролећног савета 2006. (Брисел, 2овембар 2007.)

Нешто више о самоммеђурегионалном пројекту „Ђачко предузетничко учење“....

Наша школа године 2011 постаје једна од четири „пилот“ основних школа у Србији у оквиру европског пројекта „Ђачко предузетничко учење“.

Међурегионална институција Центар за предузетничко учење Југоисточне Европе(SEECEL - The South East European Centre for Entrepreneurial Learning http://www.seecel.hr/ промовише укључивање предузетничког учења и предузетничке писмености у осам земаља Југоисточне Европе, међу којима је и Србија. Рад Управног одбора СЕЕЦЕЛ-а прате три међународне агенције: Европска фондација за обуку (ЕТФ),Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Савет за регионалну сарадњу (РЦЦ).

Развој и промовисање предузетништва представља дугогодишњи стратешки циљ политике и земаља чланица ЕУ и земаља у предприступној фази, а последњих година добија на све већем значају.Крајем деведесетих година прошлог века ЕУ је почела да тражи начине како да развије образовање и обуку за предузетништво и негује предузетнички начин размишљања.

Заузимање стратешког приступа ка развијању доживотног предузетничког учења води порекло од низа мера у креирању политике на нивоу Европске уније, почевши са Лисабонским саветом (март 2000.).

ЕУ је објавила препоруку за Парламент ЕУ под насловом Европски оквир за кључне компетенције за доживотно учење (2006.). Овај оквир може да се сматра почетном тачком за развој нове писмености (предузетничке писмености).

Компетенције дефинисане у том документу су:

Комуникација на матерњем језику, kомуникација на страним језицима, математичка компетенција и основне компетенције у науци и технологији, информатичке компетенцијe, учење како се учи, социјалне и грађанске компетенције, смисао за иницијативу и предузетништво и културна освешћеност и експресија.

Европски закон о малом предузетништву – СБА (2008.) још више појачава ту идеју и служи као директан политички оквир за све земље чланице ЕУ и за регион у предприступној фази. Нарочито се 1. начело СБА фокусира на развијање система доживотног предузетничког учења у коме је предузетничко учење кључна компетенција. СБА наглашава предузетничко учење као неопходност за конкурентност и конкурентне привреде засноване на иновацијама и способности да буду конкурентне на глобалном тржишту.

Стратегија ЕУ до 2020. (2009.) и Стратегија ЕУ за образовање и усавршавање до 2020. (2009.) дефинисале су предузетничко учење као кључну компетенцију за један од кључних приоритета у креирању политике, који подстиче и утврђује стратешки приступ унапређењу предузетничке писмености сваког грађанина кроз доживотно предузетничко учење.

Једна од приоритетних области СЕЕЦЕЛ-а, које су дефинисале земље чланице СЕЕЦЕЛ-а , јесте образовање на ИСЦЕД нивоима 1,2 и 3. ИСЦЕД је међународна стандардна класификација образовања ( ИСЦЕД 1 обухвата образовање ученика нижих разреда, ИСЦЕД 2 ученике виших разреда и ИСЦЕД 3 ученике средњих школа).

Ове школске гонине 2014/2015. пилотирање предузетничког учења се наставља и у нижим разредима а наша школа добија улогу Менторске школе да прати, помаже и оснажује рад колега још једне основне школе у Београду.

О овогодишњим активностима као и досадашњим ( имплементација, примена предузетничког учења у вишим разредима) као и менторство биће више речи у наредним прилозима односно објавама на сајту школе „Веселин Маслеша“

Координаторка тимова ИСЦЕД ½

Слађана Живковић

Наш тим

ИСЦЕД 2

ИСЦЕД 1/2